Tham gia họp
Lên lịch họp
Tham gia lớp học
Lên lịch học
Tham gia sự kiện
Lập kế hoạch sự kiện